contact@weatherplus.vn      088 899 3663

088 899 3663

Dự án

Trạm thời tiết iMetos Quản Bạ, Hà Giang

Thời gian lắp đặt: Tháng 03 năm 2013

Trạm thời tiết iMetos Cao Phong, Hòa Bình

Thời gian lắp đặt: Tháng 03 năm 2017

Trạm thời tiết iMetos Hương Khê, Hà Tĩnh

Thời gian lắp đặt: Tháng 11 năm 2016

Trạm thời tiết iMetos Thuận Châu, Sơn La

Thời gian lắp đặt: Tháng 03 năm 2017

Trạm thời tiết iMetos Thạch Hà, Hà Tĩnh

Thời gian lắp đặt: Tháng 11 năm 2016

Trạm thời tiết iMetos Tuyên Hóa, Quảng Bình

Thời gian lắp đặt: Tháng 11 năm 2016

Kết nối với chúng tôi  
Bản tin imetos việt nam